TRAGURIUM TRANSLATIONS

Opći uvjeti poslovanja i politika privatnosti

1. OPSEG USLUGA

Opseg usluga koje se reguliraju ovim uvjetima uključuje usluge prevođenja s hrvatskog na engleski jezik i s engleskog na hrvatski jezik, lekture tekstova već prevedenih na engleski jezik te usmene prijevode koje pruža Tragurium prijevodi, obrt za usluge (u nastavku: Izvršitelj).

2. NARUDŽBA PRIJEVODA

Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (usmena ili pismena obavijest o prihvaćanju, potpisani primjerak ponude ili narudžba e-poštom, osobno ili dostavom materijala za prevođenje), smatra se da je Naručitelj izdao neopozivu narudžbu i nalog za izvršenje usluge specificirane u ponudi. Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke odnosno podatke društva koje zastupa u svrhu osiguranja urednog preuzimanja i naplate posla.

Narudžbom prijevoda Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.
Za izradu informativne ponude Naručitelj mora dostaviti sljedeće podatke: tekst za prijevod, smjer prevođenja (izvorni i ciljni jezik), rok izrade te ostale detalje po želji. Sam upit odnosno informativna ponuda ne računaju se kao potvrđena narudžba jer je bitan uvjet za pravovaljanost narudžbe potvrda narudžbe preko narudžbenice (kao službena narudžba podrazumijeva se narudžba elektroničkom poštom odnosno narudžbenica poslana poštom ili dostavljena osobno; originalna narudžbenica odnosno pravilan oblik narudžbenice tj. radnog naloga) ili plaćanje usluge u roku i uz uvjete koji su navedeni u ponudi. U slučaju da usluga nije plaćena u roku navedenom u ponudi ili narudžbenica nije poslana, ne podrazumijeva se da je ikada bila naručena. U tom se slučaju narudžba vodi kao evidencijska narudžba. U takvom slučaju, bez obzira na prethodni događaj, željena usluga može se isporučiti, ali uz nove uvjete.

3. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA (OUZP, EU 2016/679)

Izvršitelj prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu izrade ponude, izvršenja usluge prijevoda, izdavanja računa za izvršenu uslugu te unošenja podataka o Naručitelju u Dnevnik prijevoda i ovjera u skladu s važećim Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (NN 88/2008). Osobni podatci prikupljaju se putem obrasca za kontakt na internetskim stranicama, ili u izravnoj komunikaciji e-mailom ili telefonom. Osobni podaci koji se prikupljaju su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj mobitela, naziv tvrtke/organizacije (za pravne osobe) te OIB. Svi osobni podaci, tekstovi, usmeni i pismeni dogovori i ostali materijali koji Izvršitelju budu stavljeni na raspolaganje u svrhu obavljanja dogovorenog posla čuvaju se kao poslovna tajna, a trećim osobama će se prosljeđivati samo u svrhu izvršenja usluge lekture od strane izvornog govornika, no u takvim slučajevima takvi materijali bit će anonimizirati odnosno iz njih će se ukloniti svi osobni podaci. Svi materijali u vlasništvu Naručitelja vratit će mu se na njegov zahtjev, a svi prevedeni tekstovi trajno će se uništiti na poseban zahtjev Naručitelja ako su uredno plaćeni. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili uporabu onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

 

Voditelj obrade osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679):

TRAGURIUM PRIJEVODI, obrt za usluge, vl. Ivana Ajduković, Seget Donji, Težačka ulica 50

OIB: 16488045726

Tel.: +385 (0) 91 5029652

E-mail: ivanan_tg@yahoo.com

4. TERMINOLOGIJA

Ako Naručitelj želi da prijevod sadržava određenu terminologiju, dužan je to priopćiti Izvršitelju istovremeno s dostavom dokumenata za prijevod. U slučaju da Naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike, glosare i materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti u skladu s najboljim znanjem uz uporabu svih javnosti dostupnih rječnika, kao i internih rječnika, pojmovnika i materijala. Ako Naručitelj dostavi željenu terminologiju koju je potrebno upotrebljavati pri prijevodu, nećemo uvažiti primjedbe na prijevod povezane s korištenim vokabularom. Tijekom prevođenja upotrebljavamo standardni vokabular ciljnog jezika.
Naručitelj se obvezuje da će, ako Izvršitelj to zahtijeva, imenovati kontaktnu osobu kojoj će se Izvršitelj moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju. U suprotnom će se Izvršitelj koristiti literaturom koja mu je dostupna.

5. ROKOVI

Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga/narudžbe i navode se u ponudi. U slučaju da rok isporuke nije utvrđen, isporuku usluge ćemo obaviti prema svojim mogućnostima, prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola. Jedino slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke. Naručitelj je dužan tekst, koji će se prevoditi, poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, Izvršitelj ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda. Rok prijevoda određuje se po primitku teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni vikend i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

6. OBRAČUN

Obračun se provodi na temelju opsega prevedenog teksta, ili na temelju opsega izvornika ako je potrebno unaprijed odrediti cijenu. Najmanja obračunska jedinica je 1 (jedna) autorska kartica koja sadržava 1500 slovnih mjesta s razmacima, osim ako s Naručiteljem nije drugačije ugovoreno. Ako obračun s pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene prevoditelja ili prema ciljnom tekstu. Cijene vrijede prema aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog Naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda, obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Konkretna ponuda može se dati samo ako je Naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga. Za lekturu tuđih prijevoda zadržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda, u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi jednaki utrošak vremena i rada kao samostalno prevođenje teksta.

7. PLAĆANJE

Sve usluge plaćaju se unaprijed ili u trenutku preuzimanja, odnosno prema rokovima dospijeća koji su navedeni u ugovoru o poslovnoj suradnji. Ako se usluge isporučuju internetskim putem, Naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti Izvršitelju potvrdu o uplati. Ako Izvršitelj nije primio potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata ne bude provedena. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje Izvršitelj prema zakonu ima pravo. Izvršitelj može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu. Usluge se zaračunavaju u skladu s važećim cjenikom Izvršitelja na dan sklapanja ugovora ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s Naručiteljem. Stalnim poslovnim partnerima može se odobriti popust. Za veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti. Ako Naručitelj prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju je Naručitelj dužan podmiriti Izvršitelju sve troškove koji su nastali zbog njegova otkazivanja. U slučaju da Naručitelj ne podmiri dug nakon opomene, Izvršitelj može upotrijebiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana itd.). Žurni prijevodi su svi prijevodi teksta čija količina prelazi 6 kartica dnevno. Na žurne prijevode ne priznaje se reklamacija.

8. REKLAMACIJA

Reklamacije su moguće samo ako je Naručitelj podmirio sve svoje obveze. U slučaju da Naručitelj smatra da obavljena usluga ima nedostatke u pogledu kvalitete prijevoda ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, Naručitelj je dužan dostaviti pisani prigovor u roku od 7 dana od primitka prijevoda te detaljno obrazložiti razlog svojeg prigovora.

Prigovor će se smatrati opravdanim:

  • ako prijevod sadrži manjak ili višak informacija u odnosu na original
  • ako prijevod sadrži netočne podatke u odnosu na original
  • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
  • ako je prijevod gramatički neispravan

Prigovor se neće smatrati opravdanim:

  • ako je riječ o sinonimima
  • ako je riječ o pojedinačnoj pogrešci u pisanju i ako ta pogreška ne utječe na smisao rečenice
  • ako je pogreška nastala zbog gramatički nekorektnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje Naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u 1. točki ovih Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju da je prigovor opravdan, Naručitelj će odrediti rok za korekturu prijevoda. Izvršitelj će takvu korekturu, koja je potrebna zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.

Stilska poboljšanja, odnosno korekture specifičnih stručnih pojmova ili kratica (poglavito stručnih pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila poduzeća Naručitelja) ne smatraju se nedostacima prijevoda.

9. ODŠTETA

Svi zahtjevi za odštetu protiv Izvršitelja ograničeni su iznosom računa za dotičnu uslugu, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno. Od ovoga se izuzimaju slučajevi namjere ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

Za sva pitanja slobodno mi se obratite na adresu ivanan_tg@yahoo.com.